Tin tức

I.Các mốc thời gian hoạt động

Thời Gian Hoạt Động Link hướng dẫn  
00h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
00h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  

01h00

Tống Kim Long Trụ kiemthehoangkim.com/chien-truong-tong-kim-post25.html  
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  

02h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
03h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
04h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
05h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
06h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
07h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
08h00 BOSS Đại Ác Ma https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
08h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
09h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) http://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
09h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
09h55 Hoạt Động Dập Lửa https://kiemthehoangkim.com/hoat-dong-dap-lua-post30.html  

10h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
BOSS Tứ Đại Ác Nhân https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
Uống rượu luận thiên hạ https://kiemthehoangkim.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html  

11h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng kiemthehoangkim.com/chien-truong-tong-kim-post25.html  
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
12h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
Hoạt Động Đua Thuyền Rồng

https://kiemthehoangkim.com/dua-thuyen-rong-post376.html

 
12h30 BOSS Phản Đồ Môn Phái kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  

13h00

Tống Kim Long Trụ https://kiemthehoangkim.com/chien-truong-tong-kim-post25.html  
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  

14h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
BOSS Thành Các Tư Hãn https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  

15h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng kiemthehoangkim.com/chien-truong-tong-kim-post25.html  
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
15h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
15h35 BOSS Tần Thủy Hoàng https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  

16h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
BOSS Đại Ác Ma https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
16h30 BOSS Tam Đại Kỳ Lân https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  

17h00

Tống Kim Long Trụ https://kiemthehoangkim.com/chien-truong-tong-kim-post25.html  
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
17h30 BOSS Phản Đồ Môn Phái https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
17h55 Hoạt Động Dập Lửa https://kiemthehoangkim.com/hoat-dong-dap-lua-post30.html  

18h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
Uống rượu luận thiên hạ https://kiemthehoangkim.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html  
18h15 Hỏa Lang Vương Tử Và Độc Xà Giáo Chủ kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  

18h30

BOSS Lục Chỉ Cầm Ma https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
Hoạt Động Tiêu Diệt Long Hồn Sứ https://kiemthehoangkim.com/hoat-dong-tieu-diet-long-hon-su-post29.html  
18h45 Hoạt Động Rương Phú Quý https://kiemthehoangkim.com/hoat-dong-ruong-phu-quy-post31.html  
18h50 Hoạt Động Đua Thuyền Rồng kiemthehoangkim.com/dua-thuyen-rong-post376.html  

19h00

Tống Kim Long Trụ https://kiemthehoangkim.com/chien-truong-tong-kim-post25.html  
Tống Kim Liên Server( 18h30 báo danh) Chủ Nhật https://kiemthehoangkim.com/tong-kim-lien-sever-post629.html  
19h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  

20h00

BOSS Tứ Đại Ác Nhân https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
Thi Đấu Loạn Chiến (Báo Danh từ 19h30) https://kiemthehoangkim.com/thi-dau-loan-chien-post20.html  
20h30 Hoạt Động Tranh Đoạt Lãnh Thổ (Khiếu chiến lúc 20h00) https://kiemthehoangkim.com/hoat-dong-tranh-doat-lanh-tho-post43.html  
21h00 Tống Kim Long Trụ https://kiemthehoangkim.com/chien-truong-tong-kim-post25.html  
21h30 BOSS Phản Đồ Môn Phái https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  

22h00

Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
BOSS Thành Các Tư Hãn https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
Uống rượu luận thiên hạ https://kiemthehoangkim.com/uong-ruou-luan-thien-ha-post24.html  
22h15 BOSS Đại Ác Ma https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
22h30 BOSS Hoàng Kim(5x-7x-9x) https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  
22h35 BOSS Tần Thủy Hoàng https://kiemthehoangkim.com/he-thong-boss-post18.html  

23h00

Tống Kim Bảo Vệ Tướng https://kiemthehoangkim.com/chien-truong-tong-kim-post25.html  
Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  
24h00 Bạch Hổ Đường Hoàng Kim (Báo Danh Trước Khi bắt đầu) https://kiemthehoangkim.com/bach-ho-duong-hoang-kim-post33.html  

 

II. Các hoạt động xuyên xuốt

Hoạt động Link hướng dẫn
Event Trò Chơi Dân Gian

https://kiemthehoangkim.com/event-tro-choi-dan-gian-post1489.html

Túi Phúc 1 Vạn

https://kiemthehoangkim.com/tui-phuc-1-van-post1490.html

Tiêu Dao Cốc

http://kiemthehoangkim.com/tieu-dao-coc-post32.html

Bách Bảo Rương

http://kiemthehoangkim.com/bach-bao-ruong-cuoc-xu-nhan-xu-trang-bi-dong-hanh-post27.html

Nhiệm Vụ Truy Nã

http://kiemthehoangkim.com/nhiem-vu-truy-na-post26.html

Sự kiện [Trồng Cây]

http://kiemthehoangkim.com/su-kien-[trong-cay]-post23.html

Sự kiện [Chúc phúc hàng ngày]

http://kiemthehoangkim.com/su-kien-[chuc-phuc-hang-ngay]-post22.html

Nhiệm Vụ Thương Hội

http://kiemthehoangkim.com/nhiem-vu-thuong-hoi-post21.html

Hoạt Động Vận Tiêu

kiemthehoangkim.com/he-thong-van-tieu-post46.html