Hướng dẫn

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại NPC hỗ trợ - Lâm An Phủ

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.

Lần Trùng Sinh

Cấp Yêu Cầu

Đồng Yêu Cầu

Phần Thưởng

1 150 20v 50 điểm tiềm năng + Ngoại Trang Áo Cấp 1
2 155 40v 50 điểm tiềm năng + Ngựa Cấp 1
3 160 60v 50 điểm tiềm năng + Mặt nạ Hàng Long
4 165 80v 50 điểm tiềm năng + 500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
5 170 100v 50 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh già Lam Kinh
6 175 120v 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
7 180 140v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 2
8 185 160v 100 điểm tiềm năng + 1000 Chiến Thần
9 190 180v 100 điểm tiềm năng + 1000 Chiến Thần
10 195 200v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 2
11 200 220v 100 điểm tiềm năng + 10000 Ghép Luân Hồi Ấn
12 200 240v 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh già Lam Kinh
13 200 260v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 3
14 200 280v 100 điểm tiềm năng + 20000 Ấn Ký Tín Vật
15 200 300v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 3
16 220 320v 100 điểm tiềm năng + 20000 Thần Khí Bảo Châu
17 220 340v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
18 220 360v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 4
19 220 380v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
20 220 400v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 4
21 220 420v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
22 220 440v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
23 220 460v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 5
24 220 480v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
25 220 500v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 5
26 220 520v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
27 220 540v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
28 220 560v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
29 220 580v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
30 220 600v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 6
31 220 620v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
32 220 640v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
33 220 660v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
34 220 680v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
35 220 700v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 6
36 250 720v 100 điểm tiềm năng + Nón Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
37 250 740v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
38 250 760v 100 điểm tiềm năng + Áo Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
39 250 780v 100 điểm tiềm năng+ 20000 Chiến Thần
40 250 800v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 7 + 20000 Chiến Thần
41 250 820v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
42 250 840v 100 điểm tiềm năng + Giày Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
43 250 860v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
44 250 880v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
45 250 900v 100 điểm tiềm năng + Vũ Khí Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
46 250 920v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
47 250 940v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
48 250 960v 100 điểm tiềm năng + Nhân Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
49 250 980v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
50 250 1000v 100 điểm tiềm năng + Áp Ngoại Trang Cấp 7 + Bội Thú Nuôi Cấp 10
51 250 1020 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
52 250 1040 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
53 250 1060 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
54 250 1080 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
55 250 1100 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
56 250 1120 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
57 250 1140 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
58 250 1160 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
59 250 1180 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
60 250 1200 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 8
61 250 1220 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
62 250 1240 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
63 250 1260 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
64 250 1280 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
65 250 1300 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
66 250 1320 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
67 250 1340 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
68 250 1360 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
69 250 1380 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
70 250 1400 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 8
71 250 1420 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
72 250 1440 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
73 250 1460 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
74 250 1480 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
75 250 1500 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
76 250 1520 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
77 250 1540 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
78 250 1560 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
79 250 1580 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
80 250 1600 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 9
81 250 1620 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
82 250 1640 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
83 250 1660 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
84 250 1680 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
85 250 1700 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
86 250 1720 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
87 250 1740 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
88 250 1760 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
89 250 1780 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
90 250 1800 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 9
91 250 1820 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
92 250 1840 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
93 250 1860 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
94 250 1880 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
95 250 1900 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
96 250 1920 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
97 250 1940 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
98 250 1960 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
99 250 1980 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
100 250 2000 20000 Chiến Thần + Nón + Áo Ngoại Trang Cấp 10

Lưu Ý: 

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.
  • Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.