Hướng dẫn

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành mua trang bị tại NPC trang bị - Lâm An Phủ

 

II.Hình ảnh trang bị

Danh vọng trang bị

  • Xem danh vọng nhận được tại giao diện F1
 Cấp Trang Bị Tên Trang Bị Mức Danh Vọng
1 Anh Hùng 500
2 Kim Long 1500
3 Long Hồn 2500
4 Sử Thi 5000
5 Truyền Thuyết 10000
6 Trấn Thiên 20000

Loại Trang Bị

Hình ảnh trang bị

Trang Bị Anh Hùng

Cần cấp danh vọng: Anh Hùng

Giá bán: 1v Bạc Khóa

Trang Bị Kim Long

Cần cấp danh vọng: Kim Long

Giá bán: 5 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Trang Bị Long Hồn

Cần cấp danh vọng: Long Hồn

Giá bán: 10 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Trang Bị Sử Thi

Cần cấp danh vọng: Sử Thi

Giá bán: 50 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Trang Bị Truyền Thuyết

Cần cấp danh vọng: Truyền Thuyết

Giá bán: 100 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Trang Bị Trấn Thiên

Cần cấp danh vọng: Trấn Thiên

Giá bán: 200 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Lưu Ý: 

  • Mở rương nhầm món trang bị sẽ không được hỗ trợ lại
  • Lệnh bài trang bị có thể thu thập từ Code khuyến mãi + các hoạt động ingame
  • Mở rương cấp cao hơn cần 1 trang bị cấp thấp hơn tương ứng