Hướng dẫn

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành mua trang bị tại NPC trang bị - Lâm An Phủ

 

II.Hình ảnh trang bị

Danh vọng trang bị

  • Xem danh vọng nhận được tại giao diện F1
 Cấp Trang Bị Tên Trang Bị Mức Danh Vọng
1 Anh Hùng 500
2 Kim Long 1500
3 Long Hồn 2500
4 Sử Thi 5000
5 Truyền Thuyết 10000
6 Trấn Thiên 20000

Loại Trang Bị

Hình ảnh trang bị

Trang Bị Anh Hùng

Cần cấp danh vọng: Anh Hùng

Giá bán: 1v Bạc Khóa

Trang Bị Kim Long

Cần cấp danh vọng: Kim Long

Giá bán: 5 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Trang Bị Long Hồn

Cần cấp danh vọng: Long Hồn

Giá bán: 10 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Trang Bị Sử Thi

Cần cấp danh vọng: Sử Thi

Giá bán: 50 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Trang Bị Truyền Thuyết

Cần cấp danh vọng: Truyền Thuyết

Giá bán: 100 Kim Nguyên Bảo (Đại)

Trang Bị Trấn Thiên

Cần cấp danh vọng: Trấn Thiên

Giá bán: 200 Kim Nguyên Bảo (Đại)

 

  • Sau khi có Trang bị Trấn Thiên nâng thuộc tính cho Trang bị tại NPC Trang bị ở Thành Chính.
  • Nâng cấp thất bại sẽ bị hạ cấp
  • Dùng [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên Thất bại không Hạ Cấp

Option thần sa

KNB (Đại)

Tiền Du Long

Tỷ lệ Thành Công

Nâng Thần Sa 1 Dòng 50 100 100%
Nâng Thần Sa 2 Dòng 50 100 50%
Nâng Thần Sa 3 Dòng 50 100 30%
Nâng Thần Sa 4 Dòng 50 100 10%

 

Lưu Ý: 

  • Dùng [Bùa Bảo Toàn] Trang bị Trấn Thiên Thất bại không Hạ Cấp
  • Mở rương nhầm món trang bị sẽ không được hỗ trợ lại
  • Lệnh bài trang bị có thể thu thập từ Code khuyến mãi + các hoạt động ingame
  • Mở rương cấp cao hơn cần 1 trang bị cấp thấp hơn tương ứng
  • Các trang bị có thể đổi hệ tại NPC Trang Bị ở thành chính. Tiêu Phí: 1000 vạn đồng thường