Hướng dẫn

Danh Hiệu Khi Có Phi Phong Thần Thoại
30 ngày

I. NPC liên quan

  • Đến NPC cửa hàng có thể mua phi phong


II. Hệ Thống Phi Phong

Phi Phong Xếp Hạng

Vinh Dự

Tối Thiểu

Vinh Dự

Tối Đa

HỖN THIÊN
Giá Bán: 2345 Ngũ Hành Hồn Thạch

5000 12000 18000

SỒ PHƯỢNG
Giá Bán: 6300 Ngũ Hành Hồn Thạch

3000 24000 36000

TIỀM LONG
Giá Bán: 1 vạn 5750 Ngũ Hành Hồn Thạch

1000 60000 90000

CHÍ TÔN
Giá Bán: 4 Vạn 500 Ngũ Hành Hồn Thạch

500 120000 180000

VÔ SONG
Giá Bán: 11 vạn 2500 Ngũ Hành Hồn Thạch

300 300000 450000

ĐẠI THÁNH
Giá Bán: 40 Tiền KNB

100 400000 600000

SIÊU THẦN
Giá Bán: 70 Tiền KNB

50 600000 900000

DIỆT
Giá Bán: 80 Tiền KNB

30 800000 1200000

TRẤN THIÊN
Giá Bán: 120 Tiền KNB

10 1000000 1500000

Phong Vân
Giá Bán: 200 Tiền KNB

1 1200000 1800000
1

Cần đạt

danh hiệu

Phong Vân

mới sử

dụng được

Cần đạt

danh hiệu

Phong Vân

mới sử

dụng được

1

Cần đạt

danh hiệu

Phong Vân

mới sử

dụng được

Cần đạt

danh hiệu

Phong Vân

mới sử

dụng được

 

III. Nâng Cấp Phi Phong Thần Thoại

 

Lưu ý :

  • Nâng Cấp Phi Phong Thần Thoại còn bao nhiêu ngày thì nâng cấp còn bấy nhiêu ngày còn lại. VD: còn 25 ngày thì nâng cấp lên còn 25 ngày
  • Xếp hạng phi phong vào 03h00 sáng hàng ngày.
  • Vinh Dự Tối Thiểu cần kèm theo yêu cầu Xếp Hạng mới có thể nhận danh hiệu phi phong
  • Vinh Dự Tối Đa không cần yêu cầu Xếp Hạng.
  • Để sử dụng Phi Phong Băng Hỏa Vũ Thần cần đạt danh hiệu Phong Vân