Tin tức

KIẾM THẾ HOÀNG KIM ĐOÁN CHÀO PHIÊN BẢN MỚI 2019

I. Trùng Sinh.

Tăng Thêm 15 Cấp Trùng sinh từ 36 đến 50. <Chi Tiết>

 

Lần Trùng Sinh Cấp Yêu Cầu Đồng Yêu Cầu Phần Thưởng
36 250 720v 100 điểm tiềm năng + Nón Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
37 250 740v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
38 250 760v 100 điểm tiềm năng + Áo Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
39 250 780v 100 điểm tiềm năng+ 20000 Chiến Thần
40 250 800v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 7 + 20000 Chiến Thần
41 250 820v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
42 250 840v 100 điểm tiềm năng + Giày Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
43 250 860v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
44 250 880v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
45 250 900v 100 điểm tiềm năng + Vũ Khí Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
46 250 920v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
47 250 940v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
48 250 960v 100 điểm tiềm năng + Nhân Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
49 250 980v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
50 250 1000v 100 điểm tiềm năng + Áp Ngoại Trang Cấp 7 + Bội Thú Nuôi Cấp 10

 

  

   

 

II. Ngựa

Tăng Thêm 10 Cấp Ngựa Từ 31 đến 40. <Chi Tiết>

Cấp Ngựa

Kim Nguyên Bảo

Linh Tê Ngọc

Mảnh Ghép Ngựa

Thuần Dưỡng Đơn

Căn Cốt Đan

Cấp 31 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 32 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 33 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 34 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 35 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 36 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 37 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 38 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 39 3500 1000 250000 250000 250000
Cấp 40 3500 1000 250000 250000 250000

 

 

 

 

III. Mặt Nạ

Thêm Mặt Nạ mới: [Bôn Lôi Quán]. <Chi Tiết>

Cấp ngựa

KNB Đại

Mảnh ghép mặt nạ

Dị dung thạch

Bôn Lôi Quán 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 1 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 2 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 3 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 4 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 5 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 6 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 7 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 8 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 9 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 10 2000 200000 200000

IV. Trang Bị Đồng Hành

Ra mắt Trang Bị Đồng Hành Cấp 7.

V. Ngoại Trang

Ra mắt Ngoại Trang Cấp 7. Trùng Sinh 40 nhận Nón Ngoại Trang Cấp 7 và 50 nhận Áo Ngoại Trang Cấp 7

VI. Du long

Mua [Chiến Thư Du Long] ở NPC Cửa Hàng tại Thành Chính. Mỗi ngày khiêu chiến được từ 20 lần tăng lên 50 lần

Xin Chân Thành Cám Ơn.!